Nederlands

Algemene voorwaarden

wedotv is een OTT-dienst waarmee gebruikers en leden toegang hebben tot films en televisieprogramma's als video-inhoud ("wedotv-inhoud"). Het begrip over-the-top-inhoud (OTT) verwijst naar de overdracht van video- en audio-inhoud via internettoegang zonder dat een internetprovider betrokken is bij de controle of distributie van de inhoud. De transmissie vindt plaats via het internet naar tv-toestellen, computers en andere apparaten ("apparaten die klaar zijn voor wedotv"). De gebruiker heeft ook toegang tot de wedotv-inhoud via de wedotv-website of de wedotv-app. Technische vereisten voor het gebruik van wedotv zijn een internetverbinding en een eindapparaat dat geschikt is voor streaming, evenals het gebruik van een actuele, op de markt verkrijgbare webbrowser of de wedotv-app.


De wedotv-dienst wordt u aangeboden door Video Solutions AG, vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur, Philipp Rotermund, Zählerweg 12, 6300 Zug, Zwitserland.


Deze Algemene Voorwaarden voor het gebruik van wedotv bevatten de basisregels voor de gebruiksrelatie tussen wedotv als aanbieder en de wedotv-gebruikers. Ze gelden voor alle inhoud, functies en andere Diensten die wedotv op basis van de gebruiksrelatie aan de gebruiker ter beschikking stelt. "wedotv-dienst", "onze dienst" of "dienst" wordt in deze gebruiksvoorwaarden gebruikt om de dienst aan te duiden.


Wedotv is een gratis dienst. Dit betekent dat gebruikers wedotv gratis met reclame kunnen gebruiken.


wedotv behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gebruiker wordt van een dergelijke wijziging op de hoogte gesteld en heeft het recht om binnen vier weken na kennisgeving bezwaar te maken tegen de wijziging. Indien de gebruiker bezwaar maakt tegen een wijziging van de gebruiksvoorwaarden, behoudt wedotv zich het recht voor om de overeenkomst met de betreffende gebruiker op te zeggen. Over de gevolgen van een bezwaar wordt de gebruiker in het wijzigingsbericht geïnformeerd.


1. Gratis versie

De gebruiker kan de inhoud gratis gebruiken, maar moet accepteren dat in alle programma's reclame wordt getoond. Gratis wedotv-diensten worden gefinancierd door reclame. In dit verband behoudt wedotv zich het recht voor om voor en tijdens het streamen van de videocontent gepersonaliseerde reclame (bijv. reclamefilmpjes van reclamepartners) voor eigen aanbiedingen en aanbiedingen van derden weer te geven.


De wedotv-app kan via app stores voor verschillende platforms (Apple App Store of Google Play) worden gedownload of gekocht. Voor het gebruik van de betreffende app stores gelden uitsluitend de gebruiks- en aankoopvoorwaarden van de betreffende exploitanten.


De kwaliteit van de streaming is afhankelijk van de beschikbaarheid en verbinding van de gebruiker met het internet. Om technische redenen kan de kwaliteit van de wedotv-diensten (bijv. videokwaliteit) op bepaalde locaties (vooral in het buitenland) lager zijn. Een aanspraak op een constante beschikbaarheid of een bepaalde kwaliteit van de wedotv-diensten bestaat op geen enkel moment.


wedotv behoudt zich het recht voor om individuele wedotv-diensten om technische of wettelijke redenen alleen in bepaalde regio's aan te bieden. Technische maatregelen (bijv. geotargeting op basis van het IP-adres van de gebruikte internetverbinding) mogen door de gebruiker niet omzeild of verstoord worden.


2. wedotv-dienst

2.1 Je moet minstens 18 jaar oud of meerderjarig zijn om de wedotv-dienst te kunnen gebruiken. Minderjarigen mogen de Dienst alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.


2.2. De wedotv-dienst en alle inhoud die je via de dienst bekijkt, is uitsluitend voor persoonlijk en niet-openbaar gebruik. Tijdens het algemene gebruik van wedotv verlenen we je een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor normaal bedoeld gebruik om toegang te krijgen tot de wedotv Service en de wedotv Inhoud te bekijken. Afgezien van de voornoemde beperkte licentie worden er geen rechten, aanspraken of belangen aan je overgedragen. Gebruik voor zakelijke en andere doeleinden die hierin niet worden genoemd, is niet toegestaan. In het bijzonder mag de gebruiker de wedotv-inhoud die alleen via streaming ter beschikking wordt gesteld, niet permanent opslaan, "rippen", opnemen, kopiëren, delen of anderszins reproduceren of aan derden openbaar maken.


2.3 Je mag wedotv-inhoud alleen bekijken op geografische locaties waar wij onze dienst aanbieden en waar wij deze inhoud in licentie hebben gegeven. De Content die beschikbaar is om te bekijken varieert per geografische locatie en verandert van tijd tot tijd. Het aantal apparaten waarop je tegelijkertijd kunt kijken is afhankelijk van het door jou gekozen abonnement en wordt aangegeven op de pagina "Profiel".


2.4. wedotv brengt regelmatig wijzigingen aan in de Dienst, inclusief de inhoudsbibliotheek. We kunnen ook verschillende aspecten van onze Dienst testen, waaronder onze website, gebruikersinterfaces, reclamefuncties en de beschikbaarheid van wedotv-inhoud.


2.5. Je stemt ermee in om de wedotv Service, inclusief alle gerelateerde functies en functionaliteit, te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften of andere beperkingen op het gebruik van de Service of content. Je stemt ermee in geen inhoud of informatie via de wedotv Service te archiveren, te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te geven, er afgeleide werken van te maken, te koop aan te bieden of te gebruiken (behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden). Je gaat er ook mee akkoord dat je de inhoudsbescherming van de wedotv Service niet zult: omzeilen, verwijderen, wijzigen, uitschakelen of aantasten. Een robot, spider, scraper of ander geautomatiseerd middel zult gebruiken om toegang te krijgen tot de wedotv Service. software, andere producten of processen die toegankelijk zijn via de wedotv Service te decompileren, te onderwerpen aan reverse-engineering of te demonteren; code of producten in te voegen of op enigerlei wijze te knoeien met de inhoud van de wedotv Service; of gebruik te maken van datamining, dataverzameling of extractiemethoden. Bovendien ga je ermee akkoord geen materiaal te uploaden, te plaatsen, te e-mailen of anderszins over te brengen dat computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur die met de wedotv Service verbonden is, kan verstoren, vernietigen of beperken, met inbegrip van softwarevirussen of het beheer van andere computercode, bestanden of programma's. We kunnen je gebruik van onze Dienst beëindigen of beperken als je deze gebruiksvoorwaarden schendt of illegaal of frauduleus gebruik maakt van de Dienst.


2.6. De kwaliteit van het bekijken van wedotv Content kan per apparaat verschillen en kan worden beïnvloed door een aantal factoren, waaronder je locatie, beschikbare bandbreedte en/of de snelheid van je internetverbinding. De beschikbaarheid van HD, Ultra HD en HDR is afhankelijk van je internetservice en de eigenschappen van je apparaat. Niet alle content is beschikbaar in alle formaten, bijv. HD, Ultra HD en HDR. Standaard afspeelinstellingen op mobiele netwerken sluiten inhoud in HD, Ultra HD en HDR uit. De minimale verbindingssnelheid voor SD-kwaliteit is 0,5 MBit/s. We raden echter een snellere verbinding aan om de videokwaliteit te verbeteren. Voor het ontvangen van HD-content (resolutie 720p of hoger) wordt een downloadsnelheid van minimaal 5,0 MBit/s per stream aanbevolen. Voor het ontvangen van Ultra HD-content (gedefinieerd als een resolutie van 1080p of hoger) en HDR-content wordt een downloadsnelheid van minimaal 25,0 Mbps per stream aanbevolen. Je bent zelf verantwoordelijk voor alle kosten voor internettoegang. Neem contact op met je internetprovider voor informatie over mogelijke kosten voor internetgebruik. De tijd die nodig is om wedotv-inhoud te starten hangt af van een aantal factoren, waaronder je locatie, de beschikbare bandbreedte, de inhoud die je selecteert en de configuratie van je apparaat dat geschikt is voor wedotv.


2.7. wedotv spant zich altijd in om de ononderbroken beschikbaarheid en foutloze functionaliteit van wedotv te garanderen. Om technische redenen en door de afhankelijkheid van externe invloeden, zoals storingen in de stroomvoorziening, hardware- en softwarefouten, kan een ononderbroken beschikbaarheid echter niet volledig worden gegarandeerd.


2.8 Incidentele onderhoudswerkzaamheden kunnen leiden tot een tijdelijke vermindering van de bruikbaarheid of beschikbaarheid van wedotv. Wedotv zal onderhoudswerkzaamheden indien mogelijk altijd buiten de gebruikelijke gebruikstijden uitvoeren. Planbare werkzaamheden die een onderbreking van de normale werking tot gevolg hebben, worden vooraf per e-mail en/of in de wedotv-app aan de gebruiker meegedeeld. Daarbij wordt, voor zover mogelijk, informatie gegeven over de aard, omvang en duur van de verstoring.


2.9. De wedotv-software is ontwikkeld door of voor wedotv en maakt het mogelijk om de wedotv-inhoud te bekijken via apparaten die geschikt zijn voor wedotv. De wedotv-software kan per apparaat en medium verschillen en ook de functies en functionaliteit kunnen per apparaat verschillen. Je erkent dat voor het gebruik van de Dienst software van derden nodig kan zijn, waarvoor licenties van derden gelden. Je gaat ermee akkoord dat je automatisch bijgewerkte versies van wedotv en bijbehorende software van derden kunt ontvangen.


3. wachtwoorden en accounttoegang

Het lid dat het wedotv-account heeft aangemaakt (de "accounthouder") heeft toegang tot en controle over het wedotv-account en de apparaten met wedotv-ondersteuning die worden gebruikt om toegang te krijgen tot onze service. Om de controle over het account te behouden en te voorkomen dat iemand toegang krijgt tot het account (inclusief het bekijken van historische informatie over het account), dient de accounthouder de controle te behouden over de wedotv-apparaten die gebruikt worden voor toegang tot de dienst en het wachtwoord niet aan derden te verstrekken. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bijwerken en zorgen voor de juistheid van de informatie die je aan ons verstrekt met betrekking tot het Profiel. We kunnen het profiel beëindigen of het profiel op wacht zetten om jou, wedotv of onze filialen te beschermen tegen identiteitsdiefstal of andere frauduleuze activiteiten.


4. diversen

4.1 Toepasselijk recht. Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Zwitsers recht. Deze Voorwaarden beperken geen rechten op het gebied van consumentenbescherming waarop u aanspraak kunt maken op grond van de dwingende wetten van het land waarin u woont.


4.2. Ongevraagd materiaal. wedotv aanvaardt geen ongevraagd materiaal of ideeën voor wedotv-inhoud en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de gelijkenis van inhoud of programmering in welk medium dan ook met materiaal of ideeën die aan wedotv zijn voorgelegd.


4.3 Klantenservice. Voor meer informatie over onze Dienst en de functies ervan, of als je hulp nodig hebt met je Profil, ga je naar het wedotv Helpcentrum op onze website of gebruik je ons contactformulier.


4.4 Overleving. Indien een bepaling of bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt/worden geacht, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht.


4.5 In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en informatie van de Klantenservice of andere delen van onze website, prevaleren deze Gebruiksvoorwaarden.


4.6 In geval van klachten kunt u als gebruiker contact opnemen met het Europese platform voor online geschillenbeslechting in consumentenzaken: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Uit voorzorg wijzen wij u er echter op dat wedotv niet deelneemt aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken en hiertoe op geen enkele wijze verplicht is.