Nederlands

Privacybeleid

Bedankt voor uw bezoek aan onze website wedotv.com en voor uw interesse in ons bedrijf en onze aanbiedingen. Ondanks zorgvuldige controle van de inhoud aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor externe links naar inhoud van derden, aangezien wij niet het initiatief hebben genomen voor de overdracht van deze informatie, noch de geadresseerde van de verzonden informatie of de verzonden informatie zelf hebben geselecteerd of gewijzigd. De bescherming van uw persoonlijke gegevens tijdens het verzamelen, verwerken en gebruiken ter gelegenheid van uw bezoek aan onze website is een belangrijke zorg voor ons en wordt uitgevoerd binnen het kader van de wettelijke voorschriften.

Deze informatie over gegevensbescherming geldt voor het gebruik van de webpagina's van Video Solutions AG op www.wedotv.com. De informatie geldt ook voor elke contact-, contract- of leveranciersrelatie die u met ons aangaat of wanneer u nieuwsbrieven of reclame bestelt. De informatie geldt ook als we er elders uitdrukkelijk naar verwijzen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:


PROVIDER: Video Solutions AG

Maatschappelijke zetel van het bedrijf: Zählerweg 12, 6300 Zug, Zwitserland

Bedrijfsnummer: CHE-401.833.677

Directie: Philipp Rotermund

Voorzitter van de raad van bestuur

Postadres:

Zählerweg 5

6300 Zug, Zwitserland

Telefoon: +41 41 76 31 643

[email protected]

Wij ("verantwoordelijke partij") hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Daarom informeren wij u hier over onze omgang met uw gegevens en onze principes voor gegevensbescherming.

Wij verwerken persoonlijke gegevens die zijn verzameld in het kader van dit privacybeleid in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en -beveiliging van de Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland. Gegevensbescherming wordt in het bijzonder ook geregeld door de General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU en de lokale wetten inzake gegevensbescherming die in dit verband zijn uitgevaardigd, de BDSG voor de Bondsrepubliek Duitsland, de DSG in Oostenrijk en de Federal Data Protection Act in Zwitserland. De toepasselijkheid is afhankelijk van uw woonplaats en van waar u onze diensten gebruikt.

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die kan worden gecontacteerd op [email protected] of per post op Karim Ed Dik, c/o Video Solutions AG, Zählerweg 5, 6300 Zug, Zwitserland.

Hieronder leggen we uit welke informatie we verzamelen tijdens uw bezoek aan onze websites en hoe deze wordt gebruikt:

1. Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens evenals het type en het doel van hun gebruik.


a) Bij het bezoeken van de website Telkens wanneer een klant (of andere bezoeker) onze website bezoekt, wordt er automatisch informatie verzonden naar de server van onze website door de internetbrowser die wordt gebruikt op uw eindapparaat (computer, laptop, tablet, smartphone, enz.). Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. In principe verzamelen wij alleen gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u onze website bezoekt. De volgende gegevens worden zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen totdat ze automatisch worden verwijderd:

 • IP-adres van de aanvragende computer, evenals apparaat-ID of individuele apparaat-ID en apparaattype,
 • naam van het opgehaalde bestand en hoeveelheid overgebrachte gegevens, evenals datum en tijd van het ophalen,
 • melding van succesvol ophalen,
 • aanvragend domein,
 • Beschrijving van het gebruikte type internetbrowser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw eindapparaat en de naam van uw toegangsprovider,
 • Gegevens over uw browsergeschiedenis en uw standaard webloginformatie, locatiegegevens, inclusief locatiegegevens van uw mobiele apparaat. Houd er rekening mee dat u op de meeste mobiele apparaten het gebruik van locatiediensten kunt regelen of uitschakelen in het instellingenmenu van het mobiele apparaat.
 • Ons legitieme belang overeenkomstig Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO om de gegevens te verzamelen is gebaseerd op de volgende doeleinden:
 • Zorgen voor een soepele verbindingsopbouw en comfortabel gebruik van de website,
 • evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem, en - voor andere administratieve doeleinden.
 • In geen geval gebruiken we de verzamelde gegevens om conclusies te trekken over uw persoon.

b) Bij gebruik van ons contactformulier Bij vragen van welke aard dan ook bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier op de website. Ten minste een geldig e-mailadres en uw naam zijn vereist, zodat we weten van wie de vraag afkomstig is en deze kunnen beantwoorden. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

De verwerking van gegevens om contact met ons op te nemen wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a DSGVO op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming.

De persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld voor het gebruik van het contactformulier worden automatisch verwijderd nadat uw verzoek is afgehandeld.


c) Bij het aangaan van een contractuele relatie Bij het aangaan van een contractuele relatie op onze website (bijv. registratie op de website/het platform) vragen wij u de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • gegevens die u persoonlijk identificeren, zoals uw achternaam, voornaam en e-mailadres
 • informatie over uw betaalwijze
 • andere persoonsgegevens die wij wettelijk verplicht of gerechtigd zijn te verzamelen en te verwerken en die wij nodig hebben voor uw authenticatie, identificatie of om de door ons verzamelde gegevens te controleren.

De bovengenoemde gegevens worden verwerkt voor het afhandelen van de contractuele relatie. De verwerking van de gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO. De bewaartermijn is beperkt tot het doel van het contract en, indien van toepassing, wettelijke en contractuele bewaarverplichtingen.


d) Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief

Als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u regelmatig onze nieuwsbrief toe te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden, bijvoorbeeld via een link aan het einde van een nieuwsbrief. U kunt uw afmeldingsverzoek ook op elk gewenst moment sturen naar [email protected] (bij voorkeur met als onderwerp: "Afmelden nieuwsbrief").


2. overdracht van persoonlijke gegevens

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere doeleinden dan de hieronder genoemde.

 • Wij geven uw gegevens alleen door aan derden als:
 • u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven volgens (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO),
 • dit noodzakelijk is voor de verwerking van contractuele relaties met u (Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO),
 • er een wettelijke verplichting bestaat om gegevens openbaar te maken (Art. 6 par. 1 lit. c DSGVO),
 • de openbaarmaking noodzakelijk is voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger belang hebt dat bescherming verdient bij het niet openbaar maken van uw gegevens (art. 6 par. 1 p. 1 lit. f DSGVO).

In deze gevallen wordt de reikwijdte van de doorgegeven gegevens echter beperkt tot het noodzakelijke minimum. Onze gegevensbeschermingsbepalingen zijn in overeenstemming met de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften en de gegevens worden uitsluitend verwerkt in de Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk en/of Zwitserland. Zwitserland is door de Europese Commissie beschouwd als een derde land dat een adequaat niveau van gegevensbescherming garandeert. In dit opzicht heeft de Europese Commissie geen bezwaren tegen de overdracht van gegevens naar Zwitserland en is de overdracht mogelijk op basis van art. 44 DSGVO. Ga voor meer informatie naar de website van de Europese Commissie https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en. Doorgifte naar andere derde landen vindt niet plaats en is momenteel niet gepland.


3. rechten van de betrokkene


a) Recht op informatie

Op verzoek zullen wij u graag informeren of en welke persoonsgegevens over u zijn opgeslagen (art. 15 DSGVO), in het bijzonder over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan van een klachtrecht, de herkomst van uw gegevens als deze niet door ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering.


b) Recht op rectificatie

U hebt ook het recht om onjuist verzamelde persoonsgegevens te laten corrigeren of onvolledig verzamelde gegevens te laten aanvullen (art. 16 DSGVO).


c) Recht op beperking van de verwerking

Bovendien hebt u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken, mits aan de wettelijke vereisten hiervoor is voldaan (art. 18 DSGVO).


d) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken (art. 20 DSGVO).


e) Recht op verwijdering

Daarnaast heeft u het zogenaamde "recht om vergeten te worden", d.w.z. u kunt eisen dat wij uw persoonsgegevens wissen, mits aan de wettelijke vereisten hiervoor is voldaan (art. 17 DSGVO). Onafhankelijk hiervan worden uw persoonlijke gegevens automatisch door ons gewist als het doel van de gegevensverzameling niet meer bestaat of de gegevensverwerking onrechtmatig is uitgevoerd.


f) Recht op herroeping

In overeenstemming met Art. 7 Para. 3 DSGVO hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet langer mogen voortzetten. U hebt ook te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover de wet in een recht van bezwaar voorziet.

In het geval van een effectieve herroeping worden uw persoonsgegevens ook automatisch door ons verwijderd (art. 21 DSGVO). Als u gebruik wilt maken van uw recht op herroeping of bezwaar, is het voldoende om een e-mail te sturen naar: [email protected].


g) Recht op klachten

In het geval van overtredingen van de voorschriften inzake gegevensbescherming hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met Art. 77 DSGVO.


4 Duur van de gegevensopslag

In het kader van het gebruik van webpagina's slaan we het IP-adres en de gebruiksgegevens op voor de duur van het gebruiksproces. Daarnaast wordt het IP-adres opgeslagen voor zover dit nodig is voor de gegevensbeveiliging en het ophelderen of voorkomen van inbreuken op de beveiliging of gegevensbescherming, waarbij de geschiktheid afhangt van de specifieke bedreigingssituatie. In dit geval worden de IP-adressen slechts zolang opgeslagen als redelijk is voor de bovengenoemde doeleinden, in de regel niet langer dan drie maanden. In het geval van een strafrechtelijke klacht of vervolging of de tenuitvoerlegging van vorderingen tegen personen die veiligheids- of gegevensbeschermingsschendingen uitvoeren, kunnen de gegevens worden opgeslagen en gebruikt tot de definitieve opheldering of tenuitvoerlegging van de vorderingen. Bij het gebruik van onze website worden gegevens ook doorgegeven aan analysediensten en aanbieders van sociale netwerken, zie punt 7.


Om een contract met u op te stellen, te vormen en uit te voeren, bewaren we de gegevens tot het einde van het contract en daarna, namelijk tot het einde van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin het contract wordt beëindigd. Na afloop van deze periode worden de gegevens niet verwijderd, maar geblokkeerd, omdat we de gegevens maximaal 10 jaar moeten bewaren in overeenstemming met de handels- en belastingwetgeving. Deze opslag geldt ook voor de factuurtotalen. Als de betalingsplichtige (bijv. jij of de betalingsplichtige gebruiker/eindklant) tijdig bezwaar maakt, worden de gegevens opgeslagen totdat de bezwaren zijn opgehelderd of de vordering is afgedwongen.


5 Cookies en cookiebeleid

Wij gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en opgeslagen op uw eindapparaat wanneer u onze website bezoekt.

In de cookie wordt informatie opgeslagen die gerelateerd is aan het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt.

Dit betekent echter niet dat we direct uw identiteit te weten komen. Het gebruik van cookies dient in de eerste plaats om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken: We gebruiken bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al eerder afzonderlijke subpagina's van onze website hebt bezocht en als u zich hebt geregistreerd, wordt uw wachtwoord opgeslagen voor de duur van uw bezoek aan onze website en het wisselen van subpagina's, zodat u het niet telkens opnieuw hoeft in te voeren of worden goederen die u in uw winkelmandje hebt geplaatst opgeslagen totdat u "uitcheckt". Deze sessiecookies worden automatisch verwijderd nadat u onze website hebt verlaten. Daarnaast gebruiken we ook tijdelijke cookies om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren, die voor een bepaalde vaste periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze website opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt automatisch herkend dat u al eerder bij ons bent geweest en welke invoer en instellingen u hebt gemaakt, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.


Anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren en om onze diensten voor u te optimaliseren. Deze cookies stellen ons in staat om bij een volgend bezoek aan onze website automatisch te herkennen dat u al eerder op onze website bent geweest. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd.


De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden om onze legitieme belangen en die van derden te beschermen in overeenstemming met art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Als u niet wilt dat wij informatie over uw computer herkennen, stel uw internetbrowser dan zo in dat cookies van de harde schijf van uw computer worden verwijderd, dat alle cookies worden geblokkeerd of dat u wordt gewaarschuwd voordat een cookie wordt opgeslagen. In het gedeelte Help en ondersteuning van uw internetbrowser kunt u vinden hoe u cookies kunt verwijderen of blokkeren. Daar vindt u instructies over hoe u het bestand of de map kunt vinden waarin cookies worden opgeslagen.


Klik hier (

) voor een volledige lijst van cookies en een uitleg over hun functie die op de wedotv-website worden gebruikt.


Houd er in elk geval rekening mee dat het volledig uitschakelen van cookies kan betekenen dat je niet alle functies van onze website kunt gebruiken. Als je onze website oproept via een link of door te klikken op eventuele banneradvertenties, of als je onze website verlaat en zo externe pagina's oproept, kunnen er ook cookies worden ingesteld door de geadresseerde van de doelpagina waarop wordt geklikt. Wij zijn niet wettelijk verantwoordelijk voor deze cookies. Voor het gebruik van dergelijke cookies en de daarop opgeslagen informatie door onze reclamepartners verwijzen wij u naar hun verklaringen inzake gegevensbescherming en cookiebeleid.


Hi-Media Deutschland AG Emanuel-Leutze-Straße 8 | D- 40547 Düsseldorf - Duitsland www.hi-media.de/datenschutz-publisher/index.html

Visoon Video Impact GmbH & Co. KG Axel-Springer-Str. 65 | D- 10888 Berlijn https://www.visoon.de/datenschutzerklaerung/

Styria digital one GmbH Hainburger Strasse 33 | A- 1030 Wenen https://sdo.at/datenschutzerklaerung/

IP Oostenrijk Gumpendorfer Strasse 19-21 | A- 1060 Wenen

https://ip.at/datenschutzerklaerung/

Spotx Deutschland GmbH Überseeallee 10 | D- 20457 Hamburg https://goldbach.com/ch/de/datenschutz/

Goldbach Germany GmbH Feringastraße 12b | D- 85774 Unterföhring http://www.goldbachaudience.ch/de-ch/datenschutz

Goldbach Audience (Zwitserland) AG Seestrasse 39 | 8700 Küsnacht http://www.goldbachaudience.ch/de-ch/datenschutz

netpoint media gmbh Rheinallee 60 55283 Nierstein

https://www.netpoint-media.de/technik/datenschutz

Java-applets en Java-script worden gebruikt bij het aanbieden van ons internetaanbod. Als u om veiligheidsredenen geen gebruik wilt maken van deze hulpprogramma's of actieve inhoud, moet u de betreffende instelling in uw browser deactiveren.


6. tools voor online marketing/analyse De hieronder vermelde en door ons gebruikte trackingmaatregelen worden uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO, § 15 para. 3 TMG. Met de gebruikte trackingmaatregelen willen we een op de behoeften afgestemd ontwerp en de voortdurende optimalisatie van onze website garanderen. Anderzijds gebruiken we de trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren. Deze belangen zijn te beschouwen als legitiem in de zin van de bovengenoemde bepaling.


a) Google Analytics Voor de vraaggerichte vormgeving en de voortdurende optimalisatie van onze website maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc.( https://www.google.com/ (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hierna "Google"). In dit kader worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies (zie ook hierboven) geplaatst. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals browsertype/versie, het gebruikte besturingssysteem, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina), de hostnaam van de computer die toegang heeft tot de website (IP-adres) en het tijdstip van de serveraanvraag worden doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik ten behoeve van marktonderzoek en een vraaggericht ontwerp van deze websites. Deze doeleinden vormen ook ons legitieme belang bij gegevensverwerking. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is § 15 para. 3 TMG in combinatie met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.


Deze gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derden als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens ons verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat een toewijzing niet mogelijk is (zogenaamde IP-masking).


De door ons verzonden gegevens die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. user-ID) of advertentie-ID's worden na 12 maanden automatisch verwijderd.


Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden eenmaal per maand automatisch verwijderd. Ga voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van Google Analytics naar https://www.google.com/analytics/terms/de.html of http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.


U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.


U kunt ook het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


b) Google Ads / Conversietracking

We maken ook gebruik van het online advertentieprogramma "Google AdWords" als onderdeel van Google Ads conversietracking.

Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google. Wanneer je op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies opgeslagen op je eindapparaat.

Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen, bevatten geen persoonlijke gegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.

Als je bepaalde webpagina's op onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat je op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus op geen enkele manier over de websites van AdWords-klanten worden getraceerd.

De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Hier leren de klanten het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Ons legitieme belang bij gegevensverwerking ligt ook in deze doeleinden. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Adwords/ Conversion Tracking is § 15 para. 3 TMG in combinatie met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de installatie van cookies van het domein "googleadservices.com" te voorkomen via een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware (deactiveringsoptie). U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/.


7. Plugins voor sociale media

We gebruiken social media plugins van de onderstaande sociale netwerken op onze website.

Optioneel voor Shariff-oplossing: Hier gebruiken we de zogenaamde Shariff-oplossing, die alleen bestaat uit het koppelen van de bijbehorende sociale netwerken, zodat er alleen een verbinding wordt gemaakt als je op de knop klikt. Nadat u op de knop hebt geklikt en wordt doorgestuurd naar de website van het sociale netwerk, ligt de verplichting om informatie te verstrekken niet langer bij ons, maar bij de exploitant van het sociale netwerk.


a) Facebook

Onze website maakt gebruik van social plugins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS ("Facebook"). Wanneer u onze website met de plugin opent, wordt er via uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht. Hierdoor wordt aan Facebook doorgegeven dat u de pagina hebt bezocht.

Als u bent ingelogd met uw Facebook-account, kunt u door te klikken op de plug-in uw bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw profiel. Ook als u geen profiel hebt, kan niet worden uitgesloten dat uw IP-adres door Facebook wordt opgeslagen.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, vindt u in het privacybeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Als u lid bent van Facebook en niet wilt dat Facebook via ons online-aanbod gegevens over u verzamelt en koppelt aan uw lidmaatschapsgegevens die bij Facebook zijn opgeslagen, moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij Facebook afmelden en de bijbehorende Facebook-cookies verwijderen. Het is ook mogelijk om Facebook Social Plugins te blokkeren met browser add-ons, bijvoorbeeld met de "Facebook Blocker".


b) Twitter

Op onze website zijn ook functies van de Twitter-dienst geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door het gebruik van Twitter en de functie "Re-Tweet" worden de websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven.

Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van onze website geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter op https://twitter.com/privacy. U kunt uw privacy-instellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Om te voorkomen dat Twitter gegevens verzamelt wanneer je onze website bezoekt, log je uit bij Twitter voordat je onze website bezoekt. Om te voorkomen dat Twitter in het algemeen toegang heeft tot uw gegevens via websites, kunt u de sociale plug-ins van Twitter uitsluiten met behulp van een add-on voor uw browser (bijvoorbeeld "Twitter Blocker", https://disconnect.me).


c) Whatsapp

Wij maken het delen van links naar inhoud van wedotv via wedotv mogelijk, zodat je deze kunt aanbevelen en met anderen kunt delen. Via Whatsapp (https://www.whatsapp.com/) wordt dit gedaan door Whats App Inc, 650 Castro Street, Suite 120-219 Mountain View, CA 94041, USA. Je kunt hun privacybeleid vinden op https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea.


8. beveiliging van gegevens

Wij nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens zo op te slaan dat ze niet toegankelijk zijn voor derden of het publiek. Mocht u per e-mail contact met ons willen opnemen, dan wijzen wij u erop dat de vertrouwelijkheid van de verzonden informatie bij deze communicatiemethode niet volledig kan worden gegarandeerd. Wij raden u daarom aan vertrouwelijke informatie uitsluitend per post aan ons te sturen.